Statistik

 
 
Geografisk avgränsning
Riket
Kommun(er)
 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Årtal
Sökning riket och årtal:

Allmänt:
I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.

Knappar:
Sök: Startar sökning
Rensa: Rensar formuläret
Exportera till Excel: Laddar ner statistik i Excelformat

 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Kommun(er)
Sökning kommun(er) och årtal:

Allmänt:
I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.

Sökning med filter:
Skapa urval genom att använd fälten 'filter' för att göra urval på vilka kommun(er) och årtal du vill lägga till eller ta bort i din sökning.

Sökning manuellt:
Leta manuellt i listorna vilken kommun och årtal du vill lägga till eller ta bort i din sökning. Ett enkelklick i någon av listorna lägger automatiskt till eller ta bort valet i din sökning.

Knappar:
Sök: Startar sökning
Rensa: Rensar formuläret
Exportera till Excel: Laddar ner statistik i Excelformat

Årtal
Riket
2017
Antalet tjänster i årsarbetstid 758,24
Antalet ställföreträdarskap 127972
Antalet ställföreträdare 104580
Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap
- Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 68619
- Gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 45204
- Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § 2592
- Övriga gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § 2790
- Godmanskap för ensamkommande barn 12887
- Gode män för ensamkommande barn 7689
- Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 § 12397
- Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § 7850
- Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap. 31477
- Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap. 41047
Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut 17714
Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän 59272026433
- Tillgångar 46372308190
- Inkomster 12899718243
Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap. föräldrabalken 8468
Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör 10237
Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses 25
Överförmyndarens totalkostnad per ställföreträdarskap respektive kommuninvånare
- Totalkostnad per ställföreträdarskap 9992
- Totalkostnad per kommuninvånare 144
Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen
- Totalkostnad beslutade arvoden 954621039
- Kommunens del i kronor 602976237
- Kommunens del i procent 63
- Enskildes del i kronor 351644802
- Enskildes del i procent 36
Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning
- Granskade redovisningshandlingar 160448
- varav granskade med anmärkning 2338