Statistik

 
 
Geografisk avgränsning
Riket
Kommun(er)
 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Årtal
Sökning riket och årtal:

Allmänt:
I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.

Knappar:
Sök: Startar sökning
Rensa: Rensar formuläret
Exportera till Excel: Laddar ner statistik i Excelformat

 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Kommun(er)
Sökning kommun(er) och årtal:

Allmänt:
I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.

Sökning med filter:
Skapa urval genom att använd fälten 'filter' för att göra urval på vilka kommun(er) och årtal du vill lägga till eller ta bort i din sökning.

Sökning manuellt:
Leta manuellt i listorna vilken kommun och årtal du vill lägga till eller ta bort i din sökning. Ett enkelklick i någon av listorna lägger automatiskt till eller ta bort valet i din sökning.

Knappar:
Sök: Startar sökning
Rensa: Rensar formuläret
Exportera till Excel: Laddar ner statistik i Excelformat

Årtal
Riket
2018
Antalet tjänster i årsarbetstid 1050,55
Antalet ställföreträdarskap 115297
Antalet ställföreträdare 96398
Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap
- Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 64553
- Gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 42580
- Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § 2380
- Övriga gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § 1573
- Godmanskap för ensamkommande barn 4441
- Gode män för ensamkommande barn 3214
- Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 § 11857
- Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § 7591
- Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap. 32066
- Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap. 41440
Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut 17615
Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän 63765498979
- Tillgångar 48317136900
- Inkomster 15448362079
Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap. föräldrabalken 6143
Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör 7070
Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses 13
Överförmyndarens totalkostnad per ställföreträdarskap respektive kommuninvånare
- Totalkostnad per ställföreträdarskap 9177
- Totalkostnad per kommuninvånare 122
Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen
- Totalkostnad beslutade arvoden 819445145
- Kommunens del i kronor 456277619
- Kommunens del i procent 56
- Enskildes del i kronor 363167526
- Enskildes del i procent 44
Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning
- Granskade redovisningshandlingar 127161
- varav granskade med anmärkning 2291