Statistik

 
 


 
 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Välj kategori

Välj den kategori som ditt diagram ska vias.

Kommun(er)

I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.


Visa diagram
Geografisk avgränsning
Riket
Kommun(er)
 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Årtal
Sökning riket och årtal:

Allmänt:
I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.

Knappar:
Sök: Startar sökning
Rensa: Rensar formuläret
Exportera till Excel: Laddar ner statistik i Excelformat

 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Kommun(er)
Sökning kommun(er) och årtal:

Allmänt:
I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.

Sökning med filter:
Skapa urval genom att använd fälten 'filter' för att göra urval på vilka kommun(er) och årtal du vill lägga till eller ta bort i din sökning.

Sökning manuellt:
Leta manuellt i listorna vilken kommun och årtal du vill lägga till eller ta bort i din sökning. Ett enkelklick i någon av listorna lägger automatiskt till eller ta bort valet i din sökning.

Knappar:
Sök: Startar sökning
Rensa: Rensar formuläret
Exportera till Excel: Laddar ner statistik i Excelformat

Årtal
Riket
2021  
Antalet tjänster i årsarbetstid 810,62
Antalet ställföreträdarskap 124771
Antalet ställföreträdare 103830
Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap
- Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 69706
- Gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 44413
- Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § 2352
- Övriga gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § 1391
- Godmanskap för ensamkommande barn 880
- Gode män för ensamkommande barn 549
- Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 § 13253
- Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § 7825
- Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap. 38580
- Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap. 49652
Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut 17883
Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän 79112668328
- Tillgångar 63096472668
- Inkomster 16016195660
Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap.föräldrabalken 5288
Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör 7593
Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses 33
Överförmyndarens totalkostnad per ställföreträdarskap respektive kommuninvånare
- Totalkostnad per ställföreträdarskap 8669
- Totalkostnad per kommuninvånare 116
Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen
- Totalkostnad beslutade arvoden 909615823
- Kommunens del i kronor 402880858
- Kommunens del i procent 44
- Enskildes del i kronor 506734965
- Enskildes del i procent 55
Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning
- Granskade redovisningshandlingar 110392
- varav granskade med anmärkning 2058