Statistik

 
 
Geografisk avgränsning
Riket
Kommun(er)
 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Årtal
Sökning riket och årtal:

Allmänt:
I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.

Knappar:
Sök: Startar sökning
Rensa: Rensar formuläret
Exportera till Excel: Laddar ner statistik i Excelformat

 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Kommun(er)
Sökning kommun(er) och årtal:

Allmänt:
I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.

Sökning med filter:
Skapa urval genom att använd fälten 'filter' för att göra urval på vilka kommun(er) och årtal du vill lägga till eller ta bort i din sökning.

Sökning manuellt:
Leta manuellt i listorna vilken kommun och årtal du vill lägga till eller ta bort i din sökning. Ett enkelklick i någon av listorna lägger automatiskt till eller ta bort valet i din sökning.

Knappar:
Sök: Startar sökning
Rensa: Rensar formuläret
Exportera till Excel: Laddar ner statistik i Excelformat

Årtal
Riket
2020
Antalet tjänster i årsarbetstid 895,04
Antalet ställföreträdarskap 118052
Antalet ställföreträdare 98235
Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap
- Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 66373
- Gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 42259
- Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § 2291
- Övriga gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § 1367
- Godmanskap för ensamkommande barn 1190
- Gode män för ensamkommande barn 883
- Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 § 12398
- Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § 7520
- Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap. 35800
- Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap. 46206
Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut 19386
Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän 66024899301
- Tillgångar 52239080213
- Inkomster 13785819088
Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap.föräldrabalken 5017
Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör 6199
Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses 27
Överförmyndarens totalkostnad per ställföreträdarskap respektive kommuninvånare
- Totalkostnad per ställföreträdarskap 8686
- Totalkostnad per kommuninvånare 114
Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen
- Totalkostnad beslutade arvoden 879154994
- Kommunens del i kronor 378065911
- Kommunens del i procent 43
- Enskildes del i kronor 501089083
- Enskildes del i procent 56
Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning
- Granskade redovisningshandlingar 113682
- varav granskade med anmärkning 2771