Statistik

 
 
Geografisk avgränsning
Riket
Kommun(er)
 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Årtal
Sökning riket och årtal:

Allmänt:
I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.

Knappar:
Sök: Startar sökning
Rensa: Rensar formuläret
Exportera till Excel: Laddar ner statistik i Excelformat

 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Kommun(er)
Sökning kommun(er) och årtal:

Allmänt:
I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.

Sökning med filter:
Skapa urval genom att använd fälten 'filter' för att göra urval på vilka kommun(er) och årtal du vill lägga till eller ta bort i din sökning.

Sökning manuellt:
Leta manuellt i listorna vilken kommun och årtal du vill lägga till eller ta bort i din sökning. Ett enkelklick i någon av listorna lägger automatiskt till eller ta bort valet i din sökning.

Knappar:
Sök: Startar sökning
Rensa: Rensar formuläret
Exportera till Excel: Laddar ner statistik i Excelformat

Årtal
Riket
2019
Antalet tjänster i årsarbetstid 917,85
Antalet ställföreträdarskap 121935
Antalet ställföreträdare 104154
Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap
- Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 68432
- Gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 45278
- Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § 2353
- Övriga gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § 1535
- Godmanskap för ensamkommande barn 2217
- Gode män för ensamkommande barn 2167
- Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 § 12914
- Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § 8247
- Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap. 36019
- Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap. 46927
Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut 20778
Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän 58294415127
- Tillgångar 45289173456
- Inkomster 13005241671
Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap. föräldrabalken 5967
Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör 6682
Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses 20
Överförmyndarens totalkostnad per ställföreträdarskap respektive kommuninvånare
- Totalkostnad per ställföreträdarskap 8720
- Totalkostnad per kommuninvånare 116
Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen
- Totalkostnad beslutade arvoden 872566246
- Kommunens del i kronor 409013743
- Kommunens del i procent 47
- Enskildes del i kronor 463552503
- Enskildes del i procent 53
Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning
- Granskade redovisningshandlingar 120631
- varav granskade med anmärkning 3162