Statistik

 
 


 
 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Välj kategori

Välj den kategori som ditt diagram ska vias.

Kommun(er)

I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.


Visa diagram
Geografisk avgränsning
Riket
Kommun(er)
 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Årtal
Sökning riket och årtal:

Allmänt:
I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.

Knappar:
Sök: Startar sökning
Rensa: Rensar formuläret
Exportera till Excel: Laddar ner statistik i Excelformat

 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Kommun(er)
Sökning kommun(er) och årtal:

Allmänt:
I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.

Sökning med filter:
Skapa urval genom att använd fälten 'filter' för att göra urval på vilka kommun(er) och årtal du vill lägga till eller ta bort i din sökning.

Sökning manuellt:
Leta manuellt i listorna vilken kommun och årtal du vill lägga till eller ta bort i din sökning. Ett enkelklick i någon av listorna lägger automatiskt till eller ta bort valet i din sökning.

Knappar:
Sök: Startar sökning
Rensa: Rensar formuläret
Exportera till Excel: Laddar ner statistik i Excelformat

Årtal
Riket
2022  
Antalet tjänster i årsarbetstid 839,21
Antalet ställföreträdarskap 125596
Antalet ställföreträdare 102280
Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap
- Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 69617
- Gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 43256
- Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § 2407
- Övriga gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § 1340
- Godmanskap för ensamkommande barn 1279
- Gode män för ensamkommande barn 709
- Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 § 13191
- Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § 7641
- Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap. 39102
- Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap. 49334
Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut 18447
Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän 81203686001
- Tillgångar 65385236329
- Inkomster 15818449672
Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap.föräldrabalken 4914
Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör 8032
Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses 30
Överförmyndarens totalkostnad per ställföreträdarskap respektive kommuninvånare
- Totalkostnad per ställföreträdarskap 8825
- Totalkostnad per kommuninvånare 119
Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen
- Totalkostnad beslutade arvoden 937471406
- Kommunens del i kronor 409616350
- Kommunens del i procent 44
- Enskildes del i kronor 527855056
- Enskildes del i procent 56
Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning
- Granskade redovisningshandlingar 113111
- varav granskade med anmärkning 2321