Statistik

 
 


 
 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Välj kategori

Välj den kategori som ditt diagram ska vias.

Kommun(er)

I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.


Visa diagram
Geografisk avgränsning
Riket
Kommun(er)
 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Årtal
Sökning riket och årtal:

Allmänt:
I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.

Knappar:
Sök: Startar sökning
Rensa: Rensar formuläret
Exportera till Excel: Laddar ner statistik i Excelformat

 
Vänsterspalt(Lägg till)
Högerspalt(Ta bort)
Kommun(er)
Sökning kommun(er) och årtal:

Allmänt:
I vänsterspalten lägger du till och i högerspalten tar du bort urval i din sökning.

Sökning med filter:
Skapa urval genom att använd fälten 'filter' för att göra urval på vilka kommun(er) och årtal du vill lägga till eller ta bort i din sökning.

Sökning manuellt:
Leta manuellt i listorna vilken kommun och årtal du vill lägga till eller ta bort i din sökning. Ett enkelklick i någon av listorna lägger automatiskt till eller ta bort valet i din sökning.

Knappar:
Sök: Startar sökning
Rensa: Rensar formuläret
Exportera till Excel: Laddar ner statistik i Excelformat

Årtal
Riket
2022  
Antalet tjänster i årsarbetstid 809,48
Antalet ställföreträdarskap 119587
Antalet ställföreträdare 97240
Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap
- Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 66791
- Gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 41555
- Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § 2287
- Övriga gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § 1274
- Godmanskap för ensamkommande barn 1181
- Gode män för ensamkommande barn 672
- Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 § 12577
- Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § 7300
- Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap. 36751
- Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap. 46439
Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut 17141
Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän 311709720555
- Tillgångar 63005658796
- Inkomster 248704061759
Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap.föräldrabalken 4824
Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör 7690
Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses 18
Överförmyndarens totalkostnad per ställföreträdarskap respektive kommuninvånare
- Totalkostnad per ställföreträdarskap 8812
- Totalkostnad per kommuninvånare 120
Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen
- Totalkostnad beslutade arvoden 900744320
- Kommunens del i kronor 394640568
- Kommunens del i procent 44
- Enskildes del i kronor 506103752
- Enskildes del i procent 56
Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning
- Granskade redovisningshandlingar 108403
- varav granskade med anmärkning 2189